CUBICO w szkołach integracyjnych i specjalnych

CUBICO jako gra edukacyjna do nauki kodowania w klasach młodszych jest pomocą dydaktyczną, którą można wykorzystać w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.      

Może być narzędziem do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią (gra nie wymaga umiejętności czytania i we wstępnej fazie liczenia). Dla uczniów z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej a nawet uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Zajęcia z grą CUBICO motywują do nawiązania kontaktu werbalnego z nauczycielem, wyciszają i niwelują złe zachowania, ułatwiają zapamiętanie prostych układanek obrazkowych, aktywizują ucznia do pracy i motywują do zdobywania kolejnych punktów lub wskazują drogę do „małego sukcesu”. CUBICO doskonale wspomaga rozwój dziecka z trudnościami w uczeniu, rozwija umiejętności myślenia strategicznego, logicznego i rozumienia zasad w edukacji społecznej. Przydatne w zajęciach rewalidacyjnych (m.in.: afazja, autyzm, zespół Aspergera, dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność ruchowa, mutyzm). Dzięki grze uczeń we własnym tempie analizuje i rozwiązuje zadanie oraz tworzy własną strategię jego rozwiązania. Wybrane działania realizuje przy pomocy prostej aplikacji komputerowej oraz wykorzystuje zadania planszowe do rozwijania umiejętności logicznego myślenia. 

CUBICO można stosować w zajęciach indywidualnych i grupowych.